Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Letnia Akademia Sztuki

Warsztaty

 

Zobacz też: warsztaty otwarte

 

Maciej Bączyk
Tytuł warsztatu: Czy można uczyć "bycia artystą"?


Działania warsztatowe będą dotyczyły problematyki rozumienia, narracji i interpretacji w dziedzinie sztuki. Zajęcia będą się koncentrowały na specyficznym „badaniu” procesu kreacji i kreatywnego myślenia. Wiemy, że w działaniu twórczym mamy do czynienia ze specyficznym rozpoznawaniem, rozumieniem, interpretowaniem, przekształcaniem doświadczenia. To budowanie nowych sensów jest procesem  indywidualnym; trudno jest go bezpośrednio opisywać, klasyfikować jego odmiany czy naśladować. Można jednak zaprojektować działania artystyczno-edukacyjne, które pozwolą zbliżyć się do jego rozumienia. Pozwolą też dostrzec komunikacyjny aspekt działań artystycznych. Wspólna praca podczas zajęć będzie polegała na tworzeniu pewnego rodzaju Atlasu Mnemosyne – układaniu wątków, motywów, skojarzeń  wywiedzionych z kultury popularnej (zdjęć, tekstów, fragmentów filmów, dźwięków, szkiców) i ich interpretacji w kontekście indywidualnych doświadczeń uczestników. W jakiej formie wyrazi się powstałe dzieło? Może to być np. rodzaj bogato zakomponowanej ściany (taką ścianę można spotkać w pracowniach niektórych artystów,  m.in. u Mirosława Bałki). Niekiedy taka ściana „więcej mówi” niż gotowe dzieło. Zajęcia będą połączone z prezentacją praktyk artystycznych różnych twórców, także autora warsztatów (bogaty materiał ilustrowany, audio-wizualny, fotograficzny).


Michał Chabielski, Anita Szprych
Tytuł warsztatu: Land art – natura,  inspiracja, instalacja


Działania warsztatowe będą powiązane z pracą koncepcyjną wyrażającą się we  „wpisywaniu” działań twórczych w realną, istniejącą sytuację. W tym przypadku Land artu będzie to konkretny krajobraz, park. Elementem działań twórczych będzie też obserwacja i konceptualizacja zależności pomiędzy tym,  co jest, procesem zmiany i  tym, co zaistnieje po  akcie twórczym. Warsztaty  artystyczne  będą ukierunkowane na doświadczanie działań twórczych  (i na  rozwój przez sztukę),  na przeżywanie procesów twórczych podczas powstawania indywidualnych kreacji. W takim myśleniu i  rozumieniu sztuki nie koncentrujemy się tylko na rezultacie działania, na dziele. Wyróżnionym przedmiotem refleksji staje się proces twórczy. Samo dzieło sztuki nie jest traktowane jako coś skończonego. Usytuowanie działań  artystycznych  w kontekście Land Artu (sztuki ziemi) - kiedy to materialny rezultat działań artystycznych jest  czymś nietrwałym, efemerycznym - zmienia sens samego dzieła i kieruje uwagę   ku   procesom  twórczym.


Jacek Dziubiński
Tytuł warsztatu: Art Book – słowo, obraz, kreacja


Działania warsztatowe  pokażą,  czym jest książka artystyczna,  umożliwią  poznanie  form, jakie może przybierać oraz  ich współczesnych i  historycznych odmian. Uczestnicy zaprojektują własną książkę oraz okładkę książki.

Karol Krukowski
Tytuł warsztatu: Art Book i  fotografia – książka o miejscu


Działania warsztatowe będą polegały na  konstruowaniu różnych narracji (i różnych ich form)  dotyczących konkretnego miejsca  oraz  na realizacji makiety książki na ten temat.  Działania te  będą powiązane z badaniem sposobów  poznawania miejsc przez fotografię i roli obrazów fotograficznych w narracjach o  rzeczywistości.


Katarzyna Kuczyńska i grupa  Anima(cje) Filozofii: Maja Dados, Zofia Skalska, Sebastian Wachowiak
Tytuł warsztatu: Myśleć przez sztukę


Myśleć przez sztukę to cykl warsztatów artystycznych i filozoficznych. Poszczególne zajęcia będą organizowane wokół wybranych aktów twórczych jako impulsów do podjęcia refleksji filozoficznej nad zjawiskami życia codziennego. Zarówno sztuka jak i filozofia zostaną "użyte" i zaprezentowane w trakcie warsztatów jako przestrzeń rozumienia i wyrażania problemów świata ludzkiego: miłości, odwagi, kłamstwa, przemijania. Zajęcia będą połączone z  wymienionymi poniżej rodzajami działań:
a. warsztaty – trening kompetencji poznawczych, interpersonalnych i komunikacyjnych;
b. warsztaty – kształcenie umiejętności rozumienia działań artystycznych jako form samorealizacji;
c. warsztaty – kształcenie umiejętności rozumienia działań artystycznych oraz obiektów sztuki jako form komunikacji kulturowej;
d. warsztaty – kształcenie umiejętności rozumienia form obecności działań artystycznych oraz obiektów sztuki w codziennym życiu.

W trakcie spotkania będą zaprezentowane działania warsztatowe  z grupą zaproszonych  dzieci (ze współpracującej z Anima(cjami szkoły). Zadaniem tych działań będzie – po pierwsze – udokumentowanie, że zajęcia warsztatowe, kształtujące powyżej wymienione umiejętności, mogą być realizowane (w odpowiednich formach) w grupach osób w każdym wieku. Po drugie – przedstawienie przykładu pracy warsztatowej oraz pedagogicznej propozycji dla osób pracujących/zamierzających pracować w instytucjach edukacyjnych. Po trzecie – włączenie uczestników Akademii do dyskusji na ten temat, do komentowania, badania, interpretowania sytuacji, w której uczestniczą oraz do procesu  projektowania  sytuacji kształcących i krytycznej analizy tych projektów.Irena Lipińska
Tytuł warsztatu: Zagarnianie przestrzeni


W czasie zajęć  nauczymy się świadomie postrzegać otaczającą  przestrzeń, bawić się nią, włączać nasze ciała do działania wobec niej i z nią. Nauczymy się wykorzystywać elementy otoczenia - niedostrzegane dotychczas lub niezbyt dla nas ważne - do naszego ruchu i łączyć je  z działaniem. Zastanowimy się nad tym, jak nasz ruch wpływa na otoczenie, jak wpływa na nas samych, na grupę, na partnera interakcji. Stworzymy  krótkie etiudy ruchowe, zbudujemy działanie-taniec na bazie zdobytych doświadczeń i interakcji   uczestników warsztatu.Wojciech Morawski
Tytuł warsztatu: Przeliczenie


W ramach  warsztatu zajmiemy się problematyką budowania "sensów" za pomocą maszyn liczących i narzędzi cyfrowych. Warsztat umożliwi uczestnikom poznanie sposobów manipulowania informacją (data) w sposób zarówno cyfrowy jak i analogowy. Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Poszczególne działania  będą też komentowane i przedstawiane w szerszym  teoretycznym kontekście.

 

Krzysztof Nowak
Tytuł warsztatu: Antropomorficzne i zoomorficzne formy w krajobrazie

 

Warsztat fotograficzny będzie połączony z  projektami  w   dziedzinie   Land artu (natura, inspiracja, instalacja). Działania uczestników będą polegały  na  projektowaniu i włączaniu różnych form   obrazu  fotograficznego  do realizacji  obiektów Land artu,  badaniu  relacji  między obrazem/obrazami  a procesem realizacji  tych obiektów  oraz między obrazem,  obiektem i  otaczającą  przestrzenią.


Maria Reut
Tytuł warsztatu: O czym mówi dzieło sztuki/tekst literacki - czyli przeciwko pytaniom „co autor miał na myśli?”


W czasie zajęć zajmiemy się problematyką rozumienia i interpretacji szeroko pojmowanych wypowiedzi artystycznych.  Analizując wybrane przykłady dzieł i fragmenty tekstów poznamy wielorakie konteksty procesów interpretacyjnych oraz  ich  znaczenie w rozumieniu rzeczywistości i samorozumieniu.  Zanalizujemy poznawcze  konsekwencje  sprowadzania  interpretacji do badań jedynie psychologicznego kontekstu powstania dzieła (do psychologii artysty). Ten - dominujący w szkolnych i potocznych praktykach interpretacyjnych - sposób pojmowania sensu dzieła będzie  skonfrontowany  (w trakcie praktycznych zajęć) z badaniem kulturowego znaczenia spotkania artysta-odbiorca. Zajęcia będą połączone m.in. z uczestnictwem  w spektaklu teatralnym,  z  dyskusją oraz  opracowaniem  indywidualnych recenzji lub/i esejów na temat tego  wydarzenia.Małgorzata Siemież
Tytuł warsztatu: Czy bajka może wpływać terapeutycznie na człowieka?


Podczas warsztatu doświadczymy na sobie terapeutycznej funkcji bajki. Poznamy specyfikę i oryginalność pracy z tekstem. Zdobędziemy umiejętność odnajdywania walorów terapeutycznych w bajkach. Celem warsztatu jest kształtowanie świadomości roli słowa w życiu codziennym, kształtowanie wrażliwości, empatii, otwartości, umiejętności bacznej obserwacji, lepszego rozumienia siebie i innych w kontekście zajęć terapeutycznych z zastosowaniem tekstu.


Monika Taras
Tytuł warsztatu: W narracji żyje postać…


Celem warsztatów jest wspólne wykreowanie okoliczności i relacji sprzyjających aktywności twórczej w sytuacji scenicznej, kiedy to działania postaci są inspirowane m.in. analizą i interpretacją wybranego tekstu. Uczestnicy warsztatów zdobywają elementarne doświadczenia w dziedzinie pracy nad tekstem w grupie i wstępnie poznają specyfikę pracy aktora. Na działania warsztatowe składają się m.in.:
– Wyzwolenie aktywności ruchowej i współdziałania w grupie
– Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia (przeramowanie sytuacji)
– Praca nad monologiem wewnętrznym
– Proces analizy i interpretacji wybranego tekstu
– Zapoznanie się z procesem tworzenia postaci
– Praca nad kreacją postaci w ramach przygotowania etiudy
– Tworzenie etiudy teatralnej (współdziałanie postaci)

Magdalena Zamorska
Tytuł warsztatu: Sztuka performansu – działanie space-specific


Współczesny performans może  być realizowany w wielu równoległych przestrzeniach. Dlatego w tytule warsztatu przekornie użyłam neologizmu „działanie space-specific”, czyli działanie funkcjonalnie związane z określoną przestrzenią.  Tematyką zajęć warsztatowych, wzbogaconych projekcjami multimedialnymi,  będzie problem realnych, wirtualnych i mentalnych przestrzeni, w których współcześnie funkcjonuje performans. Rozważymy uwarunkowania różnych sposobów rozumienia performansu, poznamy - ważne dla jego odbioru -  konteksty kulturowe oraz strategie stosowane przez performerów sytuujących swoje działania w przestrzeniach hybrydycznych i liminalnych – w nierozdzielnej przestrzeni sztuki, nauki i technologii.